• Kakegawa potato soup Tororo Honmaru's natural yam

    Kakegawa Tororo Honmaru

    2020/07/02
    Natural yam Tororo Honmaru's super power food Tororo~🎶 (^o^)v