Kakegawa Tororo Honmaru

2020/07/02 staff blog
Kakegawa potato soup Tororo Honmaru's natural yam

Natural yam Tororo Honmaru's super power food Tororo~🎶 (^o^)v